دسته: داوود همراز

داوود همراز .  شاعر داوود همراز پورعبدا . دکلمه های اشعار داوود همراز .
دکلمه های راحله افسری . عاشقانه های داوود همراز پورعبدا .
دکلمه های شعرهای داوود همراز . شعرهای داوود همراز .
شاعر سایت ادبی عشق زیبا داوود همراز پورعبدا

مجموعه بداهه شاعران سایت عشق زیبا درباره کشتی سانچی

مجموعه بداهه شاعران سایت عشق زیبا درباره کشتی سانچی