زمستان شاعر مهدی اخوان ثالث گویندگان شعله آزاد و احمد پارسا

زیبا

این همه نفی درد جان فرسای دگردیسی جهان است بر جان هنر، تا از کرم کورِ بی دستُ پا پروانه ای بسازد هزار رنگ؛

مطالب مرتبط