آرزو هایم شاعر مریم حیدری
شاعران سایت مریم حیدری

آرزو هایم شاعر مریم حیدری

آرزو هایم شاعر مریم حیدری در دنیایی که طلوع و غروبش با زبان غم سوگ امید را یاد آور است چه جای ماندن در دیاری که خاکش از آتش ناکامی سوزان است چه پای رفتن اینجا نفس هایم دم آتشین است نمی دانم کدام عنصر اسیدی مرا در خود حل کرده است به دنبال باز…