عاشق شدن نویسنده فاطمه جوادی خوانش کمند کاویانی
فاطمه جوادی نویسندگان

عاشق شدن نویسنده فاطمه جوادی خوانش کمند کاویانی

عاشق شدن نویسنده فاطمه جوادی خوانش کمند کاویانی از یه جایی به بعد دیگه میگذره دوره ای که دلت یکی رو میخواسته که دائم دوستت دارم بگه و همه حواسش بهت باشه و از دیدن یه تار موت رگِ غیرتش بزنه بیرون و نقطه ضعفش همه اطرافیانِ جنس مخالفت باشه... از یه دوره ای به…

متعهد بودن نویسنده فاطمه جوادی
فاطمه جوادی نویسندگان

متعهد بودن نویسنده فاطمه جوادی

متعهد بودن نویسنده فاطمه جوادی متعهد بودن؛ چیزی نیست که همزمان با اسمی که توی شناسنامه ات میرود در درونت هم جا بگیرد... متعهد بودن به قلب آدم ربط دارد؛ که تا نگاهت خواست به کسی بیوفتد قلبت یادآوری کند که جایِ کس دیگری را ندارد و پر شده با مناسب ترین گزینه... که تا…