عشق و حسرت شاعر علی توکلی خوانش دکلمه نگار هادی
شاعران سایت علی توکلی

عشق و حسرت شاعر علی توکلی خوانش دکلمه نگار هادی

عشق در حسرت دیدار نمیدانی چیست درد یک قلب گرفتار نمیدانی چیست قرص اعصابو منو خاطره ی رفتن تو... ماجرای بد تکرار نمیدانی چیست بازاتاقم به "توهم" زدنم،مشکوک است "سقف دنیا شده آوار" ...نمی دانی چیست!! با "خیال تو" سر صحبت گرمی دارم "غزل" و شاعر تبدار نمیدانی چیست؟؟؟ . . . بغض تلخی سر…

همیشه انتظار میخواهد شاعر علی توکلی
شاعران سایت علی توکلی

همیشه انتظار میخواهد شاعر علی توکلی

دلم گرفته، فقط انتحار می خواهد سری برای جنون بی قرار می خواهد ازاین سلوکِ تمدن به سوی آینده فقط هبوط خودش را به غار،می خواهد تبر به دست درختان باغ افتاده است برای قتل خودش،اعتبار می خواهد در این میانه کسی از تبار یک مـنجی... به نام"عشق"...دلش مهر یار می خواهد و عشق خیره…

شعر بغض آشفته از علی توکلی
شاعران سایت علی توکلی

شعر بغض آشفته از علی توکلی

بغض آشفته سوختم با غزلی... گرد شدم تا نروی درد یک شاعر ولگرد شدم تا نروی رای مثبت به تبر دادمو حتی در باغ پیش پاهای خودت زرد شدم تا نروی خانه از رفتن تو سخت فرو ریخته بود من هم آوارغمی سرد شدم تا نروی خواستم رو نشود جنس غرورم در شهر بغض آشفته…