حشکه سالی شاعر صادق امیری شیرانی خوانش مهشید شرافی زاده
اشعار بختیاری صادق امیری شيرانی

حشکه سالی شاعر صادق امیری شیرانی خوانش مهشید شرافی زاده

حشکه سالی شاعر صادق امیری شیرانی خوانش مهشید شرافی زاده تا کی بکَشُم وا خُم داغ حُشکه سالی نه کی پُر ایکُنه گندم تاپووای هالی نه؟! چینو گا و گوسندا هَست و پوس وابیدن تا ز گسنه ای چَردِن نَشخ دار قالی نه حُشک وا تَر ایسوسه، دار وا پَر ایسوسه مَر پُر ایکُنه بارون…

کهره ی بی دا شاعر صادق امیری شيرانی خوانش مهشیدشرافی زاده
اشعار بختیاری صادق امیری شيرانی

کهره ی بی دا شاعر صادق امیری شيرانی خوانش مهشیدشرافی زاده

کهره ی بی دا شاعر صادق امیری شيرانی خوانش مهشیدشرافی زاده دلُم، سوزصدای کَهره ی بی دا نِه ایفهمه غم تَهل بلیط بی پر و بی سا نِه ایفهمه. صداي شوک شیمی من کمر خشخار اِیا،مَرگُم هَناسِه سرد بَیگ بی لَچَک-مینا نِه ایفهمه مَیَر دلمُرده بوهی تا نفهمی هاشقی سخته کمر هم درد شیرین دل…