سلام بر زندگی از ستاره فرخی نژاد دکلمه نگار هادی و فاطیما