دلنوشته خودم جان نویسنده مژگان یعقوبی خوانش متن هلنا
مژگان یعقوبی نویسندگان

دلنوشته خودم جان نویسنده مژگان یعقوبی خوانش متن هلنا

دلنوشته خودم جان نویسنده مژگان یعقوبی خوانش متن هلنا چه خوب میشد اگر میتوانستم خودم را بغل كنم ... ببوسمش .. تنهایی اش را پر کنم ... برای خودم حرف بزنم و دلداريش بدهم ... به آمدنِ روزهای خوب امیدوارش کنم .. دست بكشم به گونه ها و اشكهايش را پاک كنم ... زیرِ گوشش…