شعر حرمت باران شاعر نادر صهبا خوانش شعر مهدی سمساری
شاعران سایت نادر صهبا

شعر حرمت باران شاعر نادر صهبا خوانش شعر مهدی سمساری

شعر حرمت باران شاعر نادر صهبا خوانش شعر مهدی سمساری تو نه مهتاب و نه خورشیدی و نه دریایی تو همان ناب ترین جاذبه ی دنیایی تو پر از حرمت بارانی و چشمت خیس است حتم دارم که تو از پیش خدا می آیی مثل اشعار اهورایی باران؛ پاکی و به اندازه ی لبخند خدا،…