شعر تصویر مبهم شاعر احمد ستاریان خوانش شعر حلما
احمد ستاریان شاعران سایت

شعر تصویر مبهم شاعر احمد ستاریان خوانش شعر حلما

شعر تصویر مبهم شاعر احمد ستاریان خوانش شعر حلما این چنین تصویر مبهم اندرونِ آینه آیا منم؟ این همه کج خلقیِ بی خود درون آینه آیا منم ؟ این همان تصویرِ لجبازیِ بامن دشمن است من درونِ آینه بهتر از این عکسِ منم ؟ من اگر لج می کنم گه گاه ، با خود دشمنم…