شعرهای زیبا

گهواره خالی هوشنگ ابتهاج

عمری ست تا از جان ودل ، ای جان ودل می خوانمـت تــو نـیز خــواهـــان مـنی ، می دانـمت ، می دانـمـت گـفـتی اگر دانی مــرا آیـی و بـستــانی مـرا ای هـیچگاه نـاکجا ! گو کی ، کـجا بـستانمـت؟ آواز خــاموشی ، از آن در پـردۀ گوشی نهــان بی منت گوش ودهان ، در جان…