مهتاب خزان ,سیمین بهبهانی,شعر عاشقانه
شعرهای زیبا

مهتاب خزان سیمین بهبهانی

سر بی سرور ما را ز چه سامانی نیست؟ شب بی اختر ما را ز چه پایانی نیست؟ سرم آن روز به بالین من آرند طبیب که من و درد مرا فرصت درمانی نیست دانم ای پرتو خورشید بتابی بر من روزگاری که مرا گوشه ایوانی نیست آسمان در افق آمیخته به کوتاهی خاک با…