تقاص شاعر شمیلا شهرابی
شاعران سایت شمیلا شهرابی

تقاص شاعر شمیلا شهرابی

تقاص شاعر شمیلا شهرابی تیک تاک ساعت ها می گوید روز های گرم وتفت زده تابستان چون روزهای سرد ومه گرفته زمستان می گذرد روی دیوار های این خانه ی متروک دنیا زمانی فقط رد محو نگاه ما می ماند ودر گوش اجر به اجر بنای این جهان گذرا حرف ها به یادگار می ماند…