متن کامل ترانه های آلبوم قرن تازه فرشته
فرشته متن ترانه ها

متن کامل ترانه های آلبوم قرن تازه فرشته

ادامه دارد ..... چرخ هی چرخید و گشت کودکیمون که گذشت از روزای عمرمون یک روزش هم بر نگشت یک روزش هم بر نگشت من به این چرخ و فلک دیگه حساب پس نمیدم این دو روز زندگی رو دیگه از دست نمیدم این دو روز زندگی رو دیگه از دست نمیدم تو آمدی نفسی…