آدم ها عاشق چه کسی می شوند؟ نویسنده عرفان نظرآهاری
عرفان نظرآهاری نویسندگان

آدم ها عاشق چه کسی می شوند؟ نویسنده عرفان نظرآهاری

آدم ها عاشق چه کسی می شوند؟ نویسنده عرفان نظرآهاری آدم ها عاشق چه کسی می شوند؟ آدم ها عاشق کسی می شوند که عاشق خودش باشد زیرا کسی که عاشق خود است، ثروتمند است و مردمان فقر را و تنگدستی را دوست ندارند؛ ثروت را می پسندند. کسی که دستهای التماسش را برای جرعه…