طپش سبز شاعر عظیمه ایرانپور
شاعران سایت عظیمه ایرانپور

طپش سبز شاعر عظیمه ایرانپور

طپش سبز شاعر عظیمه ایرانپور مردم شهر مرا رنگ خزان می دیدند بر رخ زرد درختان دلم خندیدند واژه از کوه نگاهم فوران کرد ولی در شگفتم که چرا حرف مرا نشنیدند گام های تو که لبریز بهارند چرا راه پاییزی دنیای مرا پرسیدند؟ چشم هایت که از آغوش سحر آمده اند بهتر از شب…