بر باد رفته شاعر بهرام شمس
بهرام شمس شاعران سایت

بر باد رفته شاعر بهرام شمس

بر باد رفته شاعر بهرام شمس ای عاشقان صاحبدلان دیگر ندارم من توان بنیاد بی مهری شده قانون عشقش بر جهان عشق را به من او یاد داد خاکسترم بر باد داد تا کی کنم اشک و فغان تا کی بسوزم در نهان من روز و شب گم کرده ام سکنا بر خم کرده ام…