شعر بختیاری بُرگ شاعر قاسم سلیمانی خوانش مهشید شرافی زاده
اشعار بختیاری قاسم سلیمانی

شعر بختیاری بُرگ شاعر قاسم سلیمانی خوانش مهشید شرافی زاده

شعر بختیاری بُرگ شاعر قاسم سلیمانی خوانش مهشید شرافی زاده اگوی آبیده به تی مو همه دنیا برگت هر دو دنیان مو نیدم بخدا جا برگت هر طرف سیل اکنم تش منه جونی وسته تش منه جون تو و تش منه کارا برگت صد بوو سوهده ز ایل و تش بی دینه زنو ناده من…