استخوان هایت شاعر رها پرهام
رها پرهام شاعران سایت

استخوان هایت شاعر رها پرهام

استخوان هایت شاعر رها پرهام خبر را دست به دست می چرخانی به من که رسیدی پای گل های روسری ام آب می ریزی دکمه های پیراهنم سرک می کشند به انارهایی که قرار بود با دست های تو چیده شوند نقل های دامنم را برای روز مبادا نگه می دارم خبر به انتهای کوچه…

رفتن شاعر سمیه آقایی
سمیه آقایی شاعران سایت

رفتن شاعر سمیه آقایی

رفتن شاعر سمیه آقایی همه ات که دسترس باشد کم ات را آرزو می کنند...! وچه روزهایی که خسته می شوی از بودن هایی که هیچ وقت به چشم هیچ کس نمی آید...! وچقدر دلگیر است تنها راه پیش رویت "رفتن" باشد...!!! آری...! این روزها آدم ها بیشتر دلتنگ نبودن هاو جای خالی ها می…