شعر کوچه های خاکی شاعر شهراد میدری خوانش محسن جورابلو
شاعران سایت شهراد میدری

شعر کوچه های خاکی شاعر شهراد میدری خوانش محسن جورابلو

شعر کوچه های خاکی شاعر شهراد میدری خوانش محسن جورابلو کفشهای ِ تا به تا و وصله دار ِ من کجاست؟ خاطرات ِ خوب و شیرین ِ بهار ِ من کجاست؟ کوچه های ِ خاکی و باهم دویدن هایمان شور و شوق ِ خنده ی ِ بی اختیار ِ من کجاست؟ کاهگل ها عطر ِ…