شاعر شدم نویسنده پریناز ارشد خوانش هلنا
پریناز ارشد نویسندگان

شاعر شدم نویسنده پریناز ارشد خوانش هلنا

شاعر شدم نویسنده پریناز ارشد خوانش هلنا چه دلنشین است وقتی با چشمان دریایتان نوشته های مرا مرور می کنید و چه سروری در من روخ می دهد از داشتن شما عزیزان به داشتن شماها می بالم زمان زیادی گذشت تا من شاعر شدم وشاعرانه نوشتم روزهای زیادی را در تنهایی گذراندم تا خوب ،بد…