کرمانشاه نویسنده خوانش سیده سمیرا موسوی آوایش رامین منکاوی
سیده سمیرا موسوی شاعران سایت

کرمانشاه نویسنده خوانش سیده سمیرا موسوی آوایش رامین منکاوی

کرمانشاه نویسنده خوانش سیده سمیرا موسوی آوایش رامین منکاوی همه جا سکوت بود... کودکی تمام روز را بیدار مانده بود تا جشن گرفته بکیرد آغاز تولدش را دخترکی دستانش راحلقه کرده در دستان پدر و در آغوش همیشه امنش ارمیده بود مادری اما همچون تمام شبها نماز شکر گذاشته بود برای داشتن خانواده ای سالم...…