سردار عشق شاعر و خوانش آتنا حسنی
آتنا حسنی شاعران سایت

سردار عشق شاعر و خوانش آتنا حسنی

سردار عشق شاعر و خوانش آتنا حسنی بر تو آوردند امان نامه امان از کوفیان شهر را آذین بستند الاامان از کوفیان حیدری بودی یل ام البنین ای ساقیا از حسینت دل نکندی شیرمرد نینوا مرحبا بر سیرت و بر همت و بر هیبتت بر لب خشکیده و بر مشک و نهر و غیرتت اهل…

سفره خالی شاعر محمدرضا يعقوبی خوانش آتنا حسنی علیرضا چولابی
شاعران سایت

سفره خالی شاعر محمدرضا يعقوبی خوانش آتنا حسنی علیرضا چولابی

سفره خالی شاعر محمدرضا يعقوبی خوانش آتنا حسنی علیرضا چولابی یاد دارم در غروبی سرد سرد می گذشت از کوچه ی ما دوره گرد داد میزد کهنه قالی میخرم کاسه و ظرف سفالی میخرم دستِ دوم، جنس عالی میخرم گر نداری کوزه خالی میخرم» اشک در چشمان بابا حلقه بست عاقبت آهی زد و بغضش…