سردار عشق شاعر و خوانش آتنا حسنی
آتنا حسنی شاعران سایت

سردار عشق شاعر و خوانش آتنا حسنی

سردار عشق شاعر و خوانش آتنا حسنی بر تو آوردند امان نامه امان از کوفیان شهر را آذین بستند الاامان از کوفیان حیدری بودی یل ام البنین ای ساقیا از حسینت دل نکندی شیرمرد نینوا مرحبا بر سیرت و بر همت و بر هیبتت بر لب خشکیده و بر مشک و نهر و غیرتت اهل…