اسکناس تاخورده نویسنده محمدجواد منوچهری خوانش دکلمه صدیقه نگهبانی