شعر سادگی شاعر ربیع فرهمند خوانش شعر نگار هادی
اشعار بختیاری ربیع فرهمند

شعر سادگی شاعر ربیع فرهمند خوانش شعر نگار هادی

شعر سادگی شاعر ربیع فرهمند خوانش شعر نگار هادی ما سادگی کردیم و از دنیا کلک خوردیم آئینه ی عشقیم و با سنگی ترک خوردیم داغ تو امروزیست اما زخم من کهنه ست ما هردو از یک تیغ، زخم مشترک خوردیم از روی عادت در شکستن،بی صدا ماندیم از بسکه بغض خویشتن را نم نمک…