متن ادبی کوتاه زیبا نویسنده مریم.ب
مریم.ب نویسندگان

متن ادبی کوتاه زیبا نویسنده مریم.ب

به گمانم ما دوباره متولد خواهیم شد و من ، تو را باز خواهم دید، شاید این بار مادرت باشم ، یا که شاید معلمی دلسوز، ولی میدانم که باز باهم قدم خواهیم زد ، در مسیرهای سخت و پر سنگلاخ . اگر این بار فرصتم کم بود ، بار دیگر به یاد خواهم داشت…