داستان کوتاه تلخ ترین خاطرات شیرین نویسنده داوود قاسم زاده