تو فکر کن از دکتر مینا آقازاده دکلمه هستی مرادی
دکتر مینا آقازاده شاعران سایت

تو فکر کن از دکتر مینا آقازاده دکلمه هستی مرادی

تو فکر کن فراموشت کرده ام ؛ وَ این واژه ها فقط هذیان های شاعرانه ایست که هر شب در حواس پرتی های عاشقانه بی اختیار ، از دهانِ قلمم بیرون می پرد! فکر کن زنده ام ؛ وَ این گَردِ مرگی که نِشَسته روی عقربه ها ، با یک بهارِ تقویمی ، تکانده می…

نمازم به قضا رفت از محمد سلمانی دکلمه هستی مرادی و محمد سلمانی
شاعران سایت محمد سلمانی

نمازم به قضا رفت از محمد سلمانی دکلمه هستی مرادی و محمد سلمانی

در گیر تو بودم که نمازم به قضا رفت درمن غزلی درد کشید و سر زا رفت سجاده گشودم که بخوانم غزلم را سمتی که تویی عقربه ی قبله نما رفت در بین غزل نام تو را داد زدم داد آنگونه که تا آن سر این کوچه صدا رفت بیرون زدم از خانه یکی پشت…