شعر پرسه های عاشقانه شاعر نفیسه ماچانلو (بانوی زمستان چکاوک)