شعر بیقرارم کرد ورفت شاعر نسرین نوروزی خوانش شعر علیرضا

زیبا

این همه نفی درد جان فرسای دگردیسی جهان است بر جان هنر ، تا از کرم کور بی دست و پا پروانه ای بسازد هزار رنگ !

مطالب مرتبط