شعر ارغوان شاعر هوشنگ ابتهاج خوانش شعر سیدیوسف صفوی هیر

زیبا

این همه نفی درد جان فرسای دگردیسی جهان است بر جان هنر ، تا از کرم کور بی دست و پا پروانه ای بسازد هزار رنگ !

مطالب مرتبط