رفتن شاعر سمیه آقایی
سمیه آقایی شاعران سایت

رفتن شاعر سمیه آقایی

رفتن شاعر سمیه آقایی همه ات که دسترس باشد کم ات را آرزو می کنند...! وچه روزهایی که خسته می شوی از بودن هایی که هیچ وقت به چشم هیچ کس نمی آید...! وچقدر دلگیر است تنها راه پیش رویت "رفتن" باشد...!!! آری...! این روزها آدم ها بیشتر دلتنگ نبودن هاو جای خالی ها می…