آمده بودم نویسنده شیما سهرابی گوینده عادل رستمکلایی
شاعران سایت شیما سهرابی

آمده بودم نویسنده شیما سهرابی گوینده عادل رستمکلایی

آمده بودم نویسنده شیما سهرابی گوینده عادل رستمکلایی من به دنیا آمده بودم که تو را ببینم وگرنه این دنیا که چیزی برای تماشا کردن نداشت جز چشمهایی که از آسمان به نگاه تو ارث رسیده بود... باورکن من آمده بودم که تورا نفس بکشم وگرنه فکر میکنی هوا درزمین به قدر نفس کشیدن نیست؟…