آتش شاعر رضا پناهیان الوارس
رضا پناهیان الوارس شاعران سایت

آتش شاعر رضا پناهیان الوارس

آتش شاعر رضا پناهیان الوارس به دور شمع سوزانت پرم آتش گرفت "امشب" درونم شعله شد چشم ترم ، آتش گرفت "امشب" مثال نوشدارویی گرفتم ساغر از دستت چنان بر لب نهادم ساغرم آتش گرفت "امشب" در آغوش خیالت عشق بازی بس حرارت داشت مذابم کرده گرما ، پیکرم آتش گرفت "امشب" گلستان کن برایم…

دیوانگی را دوست دارم شاعر رضا پناهیان خوانش نگار هادی
رضا پناهیان الوارس شاعران سایت

دیوانگی را دوست دارم شاعر رضا پناهیان خوانش نگار هادی

دیوانگی را دوست دارم شاعر رضا پناهیان خوانش نگار هادی نفس هایت مرا دیوانه کرده ، بیا دیوانگی را دوست دارم تو شمع روشن جان و دلم باش ، که من پروانگی را دوست دارم بخوان شعری مرا آشفته تر کن ، درونم مستیت را شعله ور کن درآتشخانه ام دستی بیافشان ، ز تو…