عشق نهانی شاعر مژگان حق شناس دکلمه سیدیوسف صفوی هیر
شاعران سایت مژگان حق شناس

عشق نهانی شاعر مژگان حق شناس دکلمه سیدیوسف صفوی هیر

عشق نهانی شاعر مژگان حق شناس دکلمه سیدیوسف صفوی هیر گفتم که خیالت نرود ، از سرم آنی گفتا که چه شیرین بود این، عشق نهانی گفتم که نفس میکشم ای جان،به هوایت گفتا که تو خود همچو نفس،دردل وجانی گفتم که ندارد دل من ، تاب فراقت گفتا نشوی عاشق اگر، این نتوانی گفتم…