شعر همدرد شاعر مینا محمدی خوانش دکلمه نگار هادی
شاعران سایت مینا محمدی

شعر همدرد شاعر مینا محمدی خوانش دکلمه نگار هادی

وقتی خودت همدرد غم هاتی هم زخم داری هم نمک داری چیزی نمیگی ساکتی اما پشت نگاهت صدترک داری وقتی خودت همدرد غم هاتی آواری اما ظاهرت کوهه بازیِ خوبی میشه خندیدن وقتی وجودت غرق اندوهه چشماتو می بندی ومی خوابی خوابی که میگن مرگ درداته چشماتو می بندی وخواباتم کابوس تنهاییِ فرداته چیزی نمونده…