مجموعه اشعار کوتاه بانو مهناز توماج ( آوات)
شاعران سایت مهناز توماج

مجموعه اشعار کوتاه بانو مهناز توماج ( آوات)

مجموعه اشعار کوتاه بانو مهناز توماج ( آوات) ای مانده در دوراهی فرضیه ی سرعت و سکون من آنَم.. به کثرت شأن، در تهی ماندِگی بی موزون .. چون چراغی وصل به شعله ی معلول نمایان در برهه ی تابناکی از علتی افزون .... که به استحاله ای از درون، می سوزم و می سازم…

بی ریا از آن من باش شاعر مهناز توماچ (آوات)
شاعران سایت مهناز توماج

بی ریا از آن من باش شاعر مهناز توماچ (آوات)

    بی ریا از آن من باش شاعر مهناز توماچ (آوات) بی ریا از آن من باش بی قید و شرط به تندی و مستی خشخاش در فصل برداشت ... به حقیقت غریزه ی آب و خاک در نیاز ریشه به خاک و ساقه ی تُرد به آب... به تضاد اوج پرواز و شرح…

شعر جلوه ی بهاری مهنازتوماج (آوات)
شاعران سایت مهناز توماج

شعر جلوه ی بهاری مهنازتوماج (آوات)

ما ... در جلوه ی بهاری خود و آینه باز ایستادیم ؛ و چهره ی آسان مان را به دیار گلهای بی خاک روانه ساختیم که اینجا ..!! لذت جنون آمیز خودخواستگی چون سایه ای ست قد افراشته بر معصومیت دل های بی پناه .... و بهار ؛ چون پرنده ای ست شکسته بال در…