شعرهای کوتاه شاعر کوروش نامی
شاعران سایت کوروش نامی

شعرهای کوتاه شاعر کوروش نامی

شعرهای کوتاه شاعر کوروش نامی جز قاب عکست چیزی برایم نمانده است به روایت تصویر... در آغوش میگیرمت !!! کوروش نامی *** بگذار ، مداد خط چشمت را من برایت بخرم اگر قلم شاعر را به چشم هایت بِکشی چشمانت ... هزار مثنوی میشود!!! کوروش نامی *** چقدر دل رو میکنم بر روی آن... خشت…