شعر بختیاری کوگ شاعر همایون قاسمی خوانش دکلمه مریم بختیاری
اشعار بختیاری همایون قاسمی

شعر بختیاری کوگ شاعر همایون قاسمی خوانش دکلمه مریم بختیاری

شعر بختیاری کوگ شاعر همایون قاسمی خوانش دکلمه مریم بختیاری (شعر برگزیده جشنواره تمداربیت اردل ۹۶) وُری ای کَوگِ بی تیله مِنِ مالا بزن بالی دل کَس سی تو نیسوسه اَر ایمیری، اَر اینالی زِ وَختی قَهقَهِ حَندِت مِنِ گوشُم نیاهه دی خدا دونه بَدُم یاهه زِ آرِنگِ دُوالالی چِقَد سخته مِنِ حونه نشسته وا…