دسته: غفار سواری زنگنه

غفار سواری زنگنه . دکلمه اشعار غفار سواری زنگنه . شعرهای غفار سواری زنگنه . اشعار بختیاری . دکلمه شعر بختیاری