شعر بختیاری آرم شاعر فرزاد ظفریان دکلمه مهشید شرافی زاده
اشعار بختیاری فرزاد ظفریان

شعر بختیاری آرم شاعر فرزاد ظفریان دکلمه مهشید شرافی زاده

(شعر برگزیده جشنواره تمداربیت اردل ۹۶) دستمه ایگره و ایدکه لارم آرم چونو وانشم وم ایگو کس و کارم آرم هر ولا صد دفه گم ایزنه سر هر دو لَوِس پلِسه تا که زه مینا بدرارم آرم وا شرینه بنشونم و بِخَونم سرپام وا پلاسه بدرارم بشمارم آرم تا نبادا که زه خَو بُل بگره…